تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق

تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق